بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید

شورای علمی
شورای علمی وظیفه بررسی، تدوین و پیشنهاد برنامه‌های بنیاد نخبگان استان در چارچوب سیاست‌ها، برنامه‌ها و مقررات بنیاد بر عهده دارد.
اعضای شورای علمی متشکل از افراد زیر است:

1- رئیس بنیاد نخبگان استان (رئیس شورا)
2- معاون ذیربط استاندار با معرفی وی
3- یک یا سه تن از روسای دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی استان
4- پنج تن از ساکنان استان که واجد شرایط مندرج در آیین‌نامه احراز نخبگی و استعداد برتر، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی باشند.

اعضای شورای علمی بنیاد نخبگان استان هرمزگان:

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

دکتر وحید عامری سیاهوئی

رئیس بنیاد نخبگان استان هرمزگان

2

دکتر ایرج حیدری

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار

3

دکتر علی اکبر شیخی

رئیس دانشگاه هرمزگان

4

دکتراحسان کامرانی

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی

5

دکتر حسین زینلی پور

معاون پژوهش دانشگاه هرمزگان

6

دکتر مجید عسکری

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش جهاد کشاورزی و منابع طبیعی

7

دکتر سعید نیازی

عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان

8

دکتر محمد طاهر کمالی

عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان و

از افراد تحت حمایت

9

دکتر علی فتی

رئیس پارک علم و فناوری استان

10

دکتر محمدعلی میرزایی

مدیر مرکز رشد دانشگاه هرمزگان

11

دکتر نسرین داوری

عضو هیات علمی علوم پزشکی