مقدمه

به منظور ارتقای جایگاه هنر متعالی در چارچوب گفتمان فرهنگی نظام مقدس جمهوری اسلامی و با هدف شناسایی اجتماعات نخبگانی در زمینههای مختلف هنر متعهد و در اجرای اقدامهای ملّی 1ـ1ـ1، 2ـ1ـ3 و 4ـ1ـ5 از سند راهبردیکشور در امور نخبگان، اینآییننامه تصویب میشود:

مادّه1: تعاریف

برای رعایت اختصار، تعاریف زیر در اینآییننامه رعایت میگردد:

الف. بنیاد: منظور بنیاد ملّی نخبگان است.
ب. هنر: منظور هر یک از شاخههای هنری درگروههای هشتگانه: «هنرهای نمایشی»، «هنرهای تجسمی»، «هنرهای سینمایی»، «موسیقی»، «هنرهای سنتی»، «صنایع دستی»، «معماری و شهرسازی» و «هنرهای چندرسانهای» است.
ج. رویداد هنری: منظور هر یک از جشنوارهها و مسابقههای معتبر در حوزه هنر استکه به تأییدکمیسیون دائمی هیئتامنای بنیاد رسیده باشد.

مادّه2: برگزیدگان هنری
برگزیدگان هنری در گروههای هشتگانه هنر و در دو رده «مستعد برتر هنری» و «سرآمد هنری» تعریف میشوند:

2ـ1. مستعد برتر هنری: فردی است با استعدادویژهکه فعالیتهای هنریِ وی نشاناز آتیه درخشان هنری داشته باشد ولی لازم است این استعداد به مدد لطف الهی، تلاش فردی و پشتیبانی مراجع ذیربط، هرچه بیشتر از قوّه به فعل درآید تا به «سرآمد هنری» تبدیل شود. مهمترین شاخصههای شناسایی مستعد هنری عبارت است از:


الف. آثار هنری وی دارای نشانههایی خلاقانه، نوآورانه، واجد ارزشهای بدیع هنری و متفاوت باکار عموم باشد؛
ب. آثار هنریِ او متعهدانه، اخلاقمدار و در مسیر تعالی انقلاب و آداب اسلامی ـ ایرانی باشد؛
ج. جوان، در محدوده سنی 15 تا 40 سالگی، باشد.

2ـ2. سرآمد هنری: فردی استکه بر اساس ذوق، خلاقیت سرشار و تلاش خود به جایگاهی ممتاز در میان همگنان دست یافته باشد. مهمترین شاخصههای شناسایی سرآمد هنری عبارت است از:


الف. صاحب سبک و شیوهای نوآورانه درآفرینشآثار هنری باشد و سالهای متمادی از عمر خود را در آن حوزه هنری به صورت فعال و پیشرو سپریکرده باشد؛
ب. آثار هنریِ او متعهدانه، اخلاقمدار و در مسیر تعالی انقلاب و آداب اسلامی ـ ایرانی باشد؛
ج. در محدوده سنی بالاتر از 40 سال باشد.

مادّه3: شاخصهای شناسایی برگزیدگان هنری
برگزیدگان هنری بر اساس شاخصهای زیر شناسایی میشوند:

الف. کسب افتخارات هنری (از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی و سایر نهادهای مرتبط)
ب. کسب موفقیت در رویدادهای هنری در سطح ملّی و بینالمللی
ج. آفرینش آثار بدیع
د. تخلق به اخلاق اسلامی و آداب ملّی
هـ . داشتن فعالیتهای برجسته پژوهشی، آموزشی، ترویجی، تبلیغی و شاگردپروری درحوزه هنری
و. داشتن پیشینه تحصیلیو تخصص علمی در زمینههای مرتبط با هنر

تبصره: سنجش معیارهای شناسایی برگزیدگان هنری پس از تأیید معیارها درکمیسیون دائمی هیئتامنا، مطابق شیوهنامهای استکه پس از تأیید شورای شناسایی برگزیدگان هنری (موضوع مادّه 4) به تصویب رئیس بنیاد میرسد.

مادّه4: شورای شناسایی برگزیدگان هنری
به منظور تدوین معیارهای شناسایی سرآمدان و مستعدان برتر هنری و پیشنهاد تصویب آن به بنیاد؛ و نیز انطباق ویژگیهای نامزدها با شرایط مذکور در آییننامه و شیوهنامه، «شورای شناسایی برگزیدگان هنری» با ترکیب زیر تشکیل میشود:

الف. معاون فرهنگی بنیاد (رئیس شورا)
ب. معاون پژوهشی فرهنگستان هنر
ج. یکی از معاونان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری با انتخاب رئیس نهاد
د. یکی از معاونان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با انتخاب وزیر ذیربط
هـ . یکی از معاونان وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری با انتخاب وزیر ذیربط
و. یکی از معاونان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری با انتخاب رئیس سازمان
ز. یکی از معاونان سازمان تبلیغات اسلامی با انتخاب رئیس سازمان
ح. پنج تن از صاحبنظران هنری

تبصره 1: اعضای موضوع این مادّه با حکم رئیس بنیاد منصوب میشوند.
تبصره 2: مسؤولان موضوع بندهای «ج» تا «ز» باید مرتبط با یکی ازگروههای هنری باشند.[1]
تبصره 3: سه تن از اعضای بند «ح» از میان اعضای هیئتعلمی رشتههای هنر و معماریِ دانشگاهها و پژوهشگاههایکشور و دو تن از میان هنرمندان و هنرشناسان برجستهکشور برای مدت دو سال با انتخاب و حکم رئیس بنیاد منصوب میشوند و انتخاب و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره 4: حدود وظایف، اختیارات و فرایندکاری شورا بر اساس شیوهنامهای استکه به تصویب رئیس بنیاد میرسد.
تبصره 5: دبیرخانه شورا در بنیاد تشکیل میشود و وظیفه تنظیم و ارسال دعوتنامهها، ثبت صورتجلسهها، ابلاغ مصوّبهها و پیگیری اجرای آنها را بر عهده دارد.

مادّه 5: پشتیبانی
به منظور تسهیلِ مسیر فعالیتهای نخبگانی برگزیدگان هنری، بنیاد با همکاری نهادهای ذیربط، تسهیلاتی را در قالب «جایزه رشد هنری» و «جایزه سرآمدان هنری» اعطا میکند.

تبصره: تعداد برگزیدگان، شرح تفصیلی و اعتبار هر یک از جوایز بر اساس بودجه سالانه بنیاد و مبتنی بر شیوهنامهای است که به تصویب رئیس بنیاد میرسد.

مادّه 6 : تصویب و اجرا
این آییننامه مشتمل بر یک مقدمه، شش مادّه و هفت تبصره در تاریخ 15/7/1394 به تصویب کمیسیون دائمی و مطابق مصوبه جلسه پنجم هیئت امنا (تبصره 1 مادّه 3 آییننامه کمیسیون دائمی)، در تاریخ 29/7/1394 به تصویب هیئتامنای بنیاد ملّی نخبگان رسید و جایگزین «آییننامه شناسایی از برگزیدگان هنریکشور»، (موضوع مصوبه هفتمین جلسه هیئتامنای بنیاد ملّی نخبگان در تاریخ 12/7/1390) میشود و از تاریخ 1/1/1395 لازمالاجراست.

[1].حسب مصوبه هیئتامنای بنیاد ملّی نخبگان در تاریخ 24/12/1395، بند «ج» مادّه 4، از شرایط تبصره 2 همان مادّه، مبنی بر لزوم ارتباطِ نماینده با یکی ازگروههای هنری، مستثنا است.


دانلود فایل آئین نامه