سه شنبه 12 اسفند 1399

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

شورای علمی
شورای علمی وظیفه بررسی، تدوین و پیشنهاد برنامه‌های بنیاد نخبگان استان در چارچوب سیاست‌ها، برنامه‌ها و مقررات بنیاد بر عهده دارد.
اعضای شورای علمی متشکل از افراد زیر است:

1- رئیس بنیاد نخبگان استان (رئیس شورا)
2- معاون ذیربط استاندار با معرفی وی
3- یک یا سه تن از روسای دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی استان
4- پنج تن از ساکنان استان که واجد شرایط مندرج در آیین‌نامه احراز نخبگی و استعداد برتر، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی باشند.

اعضای شورای علمی بنیاد نخبگان استان هرمزگان:

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

دکتر وحید عامری سیاهوئی

رئیس بنیاد نخبگان استان هرمزگان

2

دکتر ایرج حیدری

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار

3

دکتر علی اکبر شیخی

رئیس دانشگاه هرمزگان

4

دکتراحسان کامرانی

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی

5

دکتر حسین زینلی پور

معاون پژوهش دانشگاه هرمزگان

6

دکتر مجید عسکری

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش جهاد کشاورزی و منابع طبیعی

7

دکتر سعید نیازی

عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان

8

دکتر محمد طاهر کمالی

عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان و

از افراد تحت حمایت

9

دکتر علی فتی

رئیس پارک علم و فناوری استان

10

دکتر محمدعلی میرزایی

مدیر مرکز رشد دانشگاه هرمزگان

11

دکتر نسرین داوری

عضو هیات علمی علوم پزشکی

 

     تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد.
آدرس: هرمزگان - بندرعباس - انتهای رسالت شمالی - چهار راه بصیرت- بلوار افروز شهابی پور- بنیاد نخبگان استان هرمزگان

کد پستی: 79197-74741