جمعه 28 تیر 1398

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

به استناد مواد 4 و 7 « آیین نامة تأسیس و ادارة بنیاد نخبگان استانی» (موضوع مصوبة چهارمین جلسة هیئت امنای بنیاد ملّی نخبگان در تاریخ 1386/11/25) و به منظور تنظیم فرایندهای تصمیم گیری بنیادهای نخبگان استانی، شورای علمی بنیاد نخبگان استان مطابق مفاد این آیین نامة تشکیل و اداره میشود.

 

ماده 1: تعاریف

برای رعایت اختصار، تعاریف زیر در این آیین نامه رعایت می شود:

الف.بنیاد ملی: منظور بنیاد ملی نخبگان است.

ب.بنیاد استان: منظور هر یک از بنیادهای نخبگان استان است.

ج.شورا: منظور شورای علمی بنیاد استان است.

 

ماده 2: مأموریت و وظایف

مأموریت شورا، ایجاد زمینه ای برای برنامه ریزی اجرایی، هماهنگی امور و ارزیابی فعالیت های بنیاد استان با توجه به سیاست ها و برنامه های کلان بنیاد ملی است. با توجه به این مأموریت، وظایف شورا به شرح ذیل است:

الف: تدوین برنامه های سالیانه بنیاد استان و پیشنهاد تصویب و تخصیص اعتبار آنها به بنیاد ملی

ب: تدوین و تصویب برنامه ها و فرایند های اجرایی شناسایی اجتماعات نخبگانی در استان

ج: همکاری با بنیاد استان در اجرای وظایف مذکور در " سند مأموریت ها و شرح وظایف دفتر بنیاد نخبگان استان"

د: برنامه ریزی برای ایجاد تعاملات هم افزا میان اجتماعات نخبگانی و دستگاه های اجرایی درون استان

ه: تلاش برای استفاده از امکانات استان، خیّران و واقفان در جهت اجرای برنامه های استانی

و: بررسی نیاز به ایجاد کارگروه های تخصصی استان و تصویب آن

ز: بررسی پیشنهاد رئیس بنیاد استان درباره ی اعضای کارگروه های تخصصی و تأئید آنها

ح: ارزیابی برنامه ها و فعالیت های بنیاد استان و کارگروه های تخصصی آن

ط: بررسی و اظهارنظر درباره ی مواردی که از سوی رئیس بنیاد استان به شورا احاله می شود

 

ماده 3: اعضا

الف. رئیس بنیاد استان ( رئیس شورا )

ب. یکی از معاونان استاندار ( با معرفی استاندار )

ج. یک تا سه تن از رئیسان دانشگاه ها، مراکز علمی و پژوهشی استان

د. پنج تن از ساکنان استان و واجد ویژگی های ملحوظ در اجتماعات نخبگانی

تبصره 1: اعضای بند " ب " از میان رئیسان دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، پارک های علم و فناوری دولتی( وابسته به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) و غیر دولتی ( دانشگاه آزاد اسلامی و مؤسسه های آموزشی و پژوهشی غیر دولتی) برگزیده می شوند.

تبصره 2: اعضای بند " د " از میان واجدان تعریف « صاحب استعداد برتر » و « نخبه » مذکور در « سند راهبردی کشور در امور نخبگان » و از تخصص های مختلف برگزیده می شوند.

تبصره 3: اعضای شورا با پیشنهاد رئیس بنیاد استان، تأیید معاون آینده سازان بنیاد ملی و حکم رئیس بنیاد ملی به مدت سه سال منصوب می شوند و انتخاب و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره 4: در هر جلسه، حضور متخصصان موضوعی، با نظر رئیس شورا و بدون حق رأی، مجاز است.

 

ماده 4: تشکیل جلسه

جلسه های عادی شورا به طور ماهانه، در صورت وجود دستور کار، با دعوت و حضور رئیس شورا تشکیل می شود. جلسه با حضور دست کم پنج تن از اعضا رسمیت می یابد و تصمیم های آن با رأی موافق دست کم چهار تن از اعضا اعتبار می یابد.

تبصره: در صورت نیاز و بنا به تشخیص رئیس شورا، برگزاری جلسه (های) فوق العاده بین دو جلسه ی عادی امکان پذیر است.

 

ماده 5: کمیته ی تخصصی

در صورت نیاز و بنا به پیشنهاد رئیس بنیاد استان، شورا می تواند کمیته (هایی) تخصصی برای رسیدگی به موضوعی خاص را تشکیل دهد. شرح وظایف، ترکیب اعضا و چگونگی تشکیل جلسه این کمیته (ها) باید به تصویب شورا برسد.

 

ماده 6: دبیر خانه

دبیرخانه شورا در بنیاد استان تشکیل می شود و وظیفه ی تنظیم و ارسال دعوت نامه، ثبت صورتجلسه، ابلاغ مصوبات و پیگیری نتایج آنها را بر عهده دارد.

تبصره: یکی از کارشناسان بنیاد استان با انتخاب و حکم رئیس شورا، مسئولیت دبیری جلسه ها را بر عهده دارد.

 

     تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد.
آدرس: هرمزگان - بندرعباس - انتهای رسالت شمالی - چهار راه بصیرت- بلوار افروز شهابی پور- بنیاد نخبگان استان هرمزگان

کد پستی: 79197-74741