سه شنبه 12 اسفند 1399

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

صفحه ی اصلی>تسهیلات و حمایت ها44>تسهیلات ویژه دانش‌آموختگان برتر دانشگاهی>تسهیلات نظام وظیفه تخصصی دانشگاهی-فناور-غیر مقیم>دانشگاهی>اطلاعیه دانشگاهی

    اطلاعیه

بنیاد ملّی نخبگان براساس آییننامة «شناسایی و پشتیبانی از دانشآموختگانبرتر دانشگاهی» تسهیلات ویژهای را برای دانشآموختگانبرتر دانشگاهها برای طیّ دورة نظاموظیفة تخصصی اعطا میکند که باتوجه به درخواستهای فراوان متقاضیان شرایط بهره مندی از آن از ابتدای مهرماه سال 1394 تسهیل شده است. مهمترین نکات این تسهیلات به شرح زیر است:

صرفاً دانشآموختگان دورة کارشناسیارشد و دکتری تخصصی و نیز دانشجویان دورة دکتری تخصصی که از طرحنامة رسالة (پروپوزال) خود با موفقیت دفاع کرده و وارد مرحلة پژوهش شدهاند میتوانند از این تسهیلات استفاده کنند.

یادآوری 1دانشآموختگان دورة دکتری حرفهای پزشکی معادل دورة کارشناسیارشد و دانشآموختگان دورة تخصصی پزشکی معادل دورة دکتری تخصصی محسوب میشوند.

یادآوری 2: بهرهمندی دانشجویان دورة دکتری از این تسهیل منوط به موافقت استاد راهنما و تأیید دانشگاه محل تحصیل آنهاست.

دانشآموختگان مؤسسههای علمی داخل کشور، که حداکثر سه سال از زمان دانشآموختگی آنان گذشته و وضعیت فعلی آنان دانشآموخته باشد مجاز به استفاده از این تسهیلات هستند.

یادآوری 3دانش آموختگان مؤسسههای علمی خارج از کشور، چنانچه حداکثر شش سال از زمان دانشآموختگی آنان گذشته باشد، میتوانند با مراجعه به وبگاه بخش بینالمللی (http://international.bmn.ir ) از تسهیلات نظاموظیفة تخصصی دانشآموختگانِ غیر مقیم استفاده کنند.

بررسی پروندة دانشآموختگان منوط به ثبت کامل اطلاعات متقاضی در سامانه اطلاعاتی بنیاد به نشانی sina.bmn.ir است و هیچ یک از مدارک بهطور دستی تحویل نمیشود.

یادآوری 4چنانچه دانشآموخته دارای فعالیت نخبگانی برجستهای است لیکن یکی از شرایط زیر را احراز نکردهاست میتواند اطلاعات خود را به نشانی research@bmn.ir ارسال کند تا پس از بررسی و درصورت تأیید بنیاد، امکان دسترسی وی به سامانه مهیا شود:

1.  گذشت بیش از سه سال از تاریخ دانشآموختگی متقاضی

2. عدم کسب حد نصاب میانگین کل


شرط کافی: دانشآموختگان باید اولاً حدنصاب لازم، دستکم 150 امتیاز برای دانشجویان دورة دکتری، دستکم 180 امتیاز در دورة دکتری و 130 امتیاز در دورة کارشناسیارشد، را از فعالیتهای نخبگانی بهدست آورند و ثانیاً حائز بیشترین امتیاز در بین سایر متقاضیان در دورة بررسی باشند.

یادآوری 5چنانچه فرد مشمول در حین خدمت نظاموظیفة تخصصی در مقطع تحصیلی جدید پذیرفته شود، میباید انصراف خود را از تسهیلات خدمت نظاموظیفة تخصصی اعلام کند. بهرهمندی از مزایای این تسهیلات برای این دسته از افراد در پایان مقطع جدید، منوط به احراز مجدد شرایط فوق برایآن مقطع میشود.

مهمترین مصادیق فعالیتهای نخبگانی به شرح زیر است:

الف. موفقیتهای علمی در دانشگاه (آموزشی، پژوهشی، فنّاورانه و ...)
ب. کسب جایزههای تحصیلی بنیاد
ج ‍. برگزیده شدن در جشنوارههای علمی،پژوهشی،فنّاورانة مورد تأیید بنیاد
د‍. برگزیده شدن در جشنوارههای معتبر ادبی و هنری یا فعالیتهایقرآنی مورد تأیید بنیاد
ه‍. فعالیت نوآورانه (اختراعات برگزیده و ...)

یادآوری مهمدانشآموختگان براساس امتیاز حاصل از مجموع فعالیتهای نخبگانی در زمان تحصیل (و نه صرفاً داشتن مقاله) میتوانند از تسهیلات نظاموظیفة تخصصی بهرهمند شوند.

باتوجه به اینکه امتیازهای دانشآموختگان به کمک نرم افزار تخصصی محاسبه میشود لازم است:

1-7. همة اطلاعات به طور کامل در سامانه بارگذاری شود. بدیهی است تا تکمیل نهایی اطلاعات، فرایند بررسی آغاز نمیشود.

2-7. زمان بررسی پرونده (از زمان تکمیل نهایی پرونده) در سامانه 45 روز است و صرفاً پس از پایان این زمان، امکان پاسخگویی وجود خواهد داشت.


یادآوری مهم: چنانچه در هر مرحله از بررسی مشخص شود متقاضی اطلاعاتی خلاف واقع را بارگذاری کرده است، متقاضی نهفقط از این درخواست بلکه از تمامی تسهیلات بنیاد محروم میشود و عدم صداقت وی به دستگاههای ذیربط اعلام و به لحاظ حقوقی موضوع پیگیری میشود.

چنانچه با درخواست متقاضی موافقت نشود، متقاضی مجاز است با ارتقای فعالیتهای نخبگانی خود یکبار دیگر (در محدودة مجاز پس از دانشآموختگی)، درخواست خود را در سامانه بارگذاری کند و بارگذاری درخواستهای دیگر تنها پس از ششماه از زمان آخرین درخواست وی امکانپذیر است.

تمامی ارتباطات بنیاد با مخاطبان برای استفاده از تسهیلات نظام وظیفه، صرفاً از طریق شبکه (و به شکل غیرحضوری) انجام خواهد پذیرفت. از این رو چنانچه متقاضیان پرسش/ درخواستی دربارة این موضوع داشته باشند باید با مراجعه به بخش «پاسخگویی به درخواستهای شما» در وبگاه بنیاد (به نشانی:www.ask.bmn.ir )، درخواست خود را ارسال کنند تا مورد بررسی قرار گیرد.

     تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد.
آدرس: هرمزگان - بندرعباس - انتهای رسالت شمالی - چهار راه بصیرت- بلوار افروز شهابی پور- بنیاد نخبگان استان هرمزگان

کد پستی: 79197-74741