چهارشنبه 22 آبان 1398

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

باسمه تعالی

آیین ­نامۀ شناسایی و پشتیبانی از دانش­آموختگان ­برتر دانشگاهی

مقدمه

در اجرای بند 1 مادّۀ 3 از اساسنامۀ بنیاد ملّی نخبگان و به منظور اجرای اقدام­های ملّی 1-1-1،  2-1-2، 2-1-3، 3-1-2 و    3-1-5  از سند راهبردی‌کشور در امور نخبگان،آیین­نامۀ «شناسایی و پشتیبانی از دانش­آموختگان­ برتر دانشگاهی» به شرح زیر تصویب می­شود:

 

مادّة 1: تعاریف

برای رعایت اختصار، تعاریف زیر در این آیین­نامه رعایت می‌شود:

الف. بنیاد: منظور بنیاد ملّی نخبگان است.

ب. مؤسسة علمی: منظور هریک از مراکزآموزشی عالی، پژوهش و فنّاوری‌ داخل یا خارج ازکشور است­که صحت مدارک صادرة آنها به تأیید  وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ یا شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده باشد.

ج. دانش­آموختۀ­ برتر: منظور هریک از دانش­آموختگان برتر دانشگاهی موضوع این آیین­نامه است.

د. دستگاه اجرایی: منظور هریک از دستگاه‌های موضوع مواد 5 و 117 از «قانون مدیریت خدمات کشوری» مصوّب مجلس شورای اسلامی در تاریخ 8/7/1386 است.

مادّة 2: هدف

هدف از تدوین این‌آیین­نامه، ایجاد چارچوبی برای شناسایی برترین دانش­آموختگان دانشگاهی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی­ارشد و دکتری تخصصی و ایجاد تمهیدات لازم برای «تسهیل رشد و هدایت آنها در حوزۀ تخصصی» و نیز «به‌کارگیری و اثرگذاری آنان در اجتماع تخصصی مرتبط» است.

تبصره: دانش‌آموختگان دوره‌های «دکتری حرفه‌ای» و نیز دوره‌های «تخصصی بالینی، پزشکی و فلوشیپِ» موردتأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ به‌ترتیب معادل با دانش‌آموختگان دورة «کارشناسی ارشد» و دورة «دکتری تخصصی» محسوب می‌شوند.

مادّة 3: معیارهای شناسایی

دانش‌آموختگان برتر از میان دانش­آ­­موختگان دانشگاهی در مقاطع کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری و بر اساس معیارهای زیر شناسایی می­شوند:

الف. فعالیت­های آموزشی؛ شامل: پیشینۀ تحصیلی،کسب موفقیت­های آموزشی و موارد مشابه

ب. فعالیت­های پژوهشی و فنّاورانه؛ شامل: پیشینۀ پژوهشی و نوآورانه،کسب موفقیت­های پژوهشی و فنّاورانه و موارد مشابه آن

ج. فعالیت­های فرهنگی و اجتماعی؛ شامل: ایفای نقش فرهنگی و اجتماعی در مؤسسه‌های علمی ‌کشور، اشتهار اخلاقی در زمان تحصیل،کسب موفقیت‌های ادبی، هنری، قرآنی و مشابه آن

تبصره: شاخص­های سنجش معیارهای فوق در هریک از مقاطع تحصیلی و نحوة محاسبة امتیاز هر شاخص، بر اساس شیوه­نامه‌ای است که به تصویب بنیاد می­رسد.

مادّة 4: پشتیبانی

بنیاد هرساله به تعدادی از دانش­آموختگان برتر، تسهیلاتی را برای «هدایت و تواناسازی» و نیز «اشتغال واثرگذاری» و به نام مفاخر تمدن اسلامی ـ ایرانی به شرح زیر اعطا می­کند:

 

الف. تسهیلات هدایت و تواناسازی؛ شامل:

الف‌ـ1. ادامه تحصیل: برای پذیرش دانش­آموختگان ­برترِ دوره­های‌کارشناسی­ارشد در مقطع دکتری تخصصی

الف‌ـ2. دورة پسادکتری: برای هدایت دانش­آموختگان ­برترِ دورۀ دکتری تخصصی در دوره­های پسادکتری

الف‌ـ3. خدمت نظام وظیفة تخصصی: برای بهره­مندی دانش­آموختگان ­برترِ دوره‌های‌ کارشناسی، ‌کارشناسی­ارشد و دکتری تخصصی از خدمت نظام­وظیفۀ تخصصی

الف ـ4. تسهیلات فرهنگی ـ رفاهی: برای بهره­مندی دانش­آموختگان ­برتر از تسهیلات عمومی (مانند وام مسکن، هدیۀ ازدواج، سفرهای زیارتی، وام اضطراری، مسکن و مشابه آن)

تبصرة 1: تسهیلات بند الف‌ـ3 شامل دانشجویان دورة دکتری تخصصی‌که از طرح پیشنهادی رسالة دکتری خود با موفقیت دفاع کرده باشند (یا مرحلة متناظر در دوره‌های «تخصصی بالینی، پزشکی و فلوشیپ») نیز می‌شود.

 

ب. تسهیلات اشتغال و اثرگذاری؛ شامل:

ب‌ـ1. جذب در نهادهای فنّاورانه: برای جذب دانش­آموختگان ­برتر در نهادهای صنعتی‌ و فنّاورانه

ب‌ـ2. جذب در مؤسسه‌های علمی: برای جذب دانش­آموختگان ­برترِ دورۀ دکتری تخصصی به عنوان عضو هیئت‌علمی در مؤسسه­های علمی‌کشور

ب ـ3. جذب در دستگاه‌های اجرایی: برای استخدام دانش­آموختگان ­برتر در دستگاه‌های اجرایی

تبصرة 2: تعداد، مبالغ و فرایند اعطای جایزه­های این مادّه بر اساس بودجۀ بنیاد و بنا به شیوه­نامه­ای تعیین می­شودکه به تصویب بنیاد می­رسد.

تبصرة 3: بنیاد مجاز است بر اساس اختیارات قانونی خود یا با همکاری سایر مراجع قانونی و دستگاه‌های اجرایی تسهیلات دیگری را برای تحقق اهداف این مادّه تدوین و به موقع اجراگذارد.

 

مادّة 5: دانش‌آموختگان مؤسسه‌های علمی داخل کشور حداکثر ظرف مدت سه سال و دانش‌آموختگان مؤسسه‌های علمی خارج از کشور، حداکثر ظرف مدت شش سال پس از تاریخ رسمیِ دانش­آموختگی مجازند از مزایای این آیین‌نامه بهره‌مند شوند.

تبصره: رئیس بنیاد مجاز است در شرایط خاص و با توجه به سوابق آموزشی، پژوهشی و فنّاورانة متقاضیان، مهلت زمانی مذکور در این مادّه را حداکثر تا چهار سال برای دانش‌آموختگان برگزیده بیشتر لحاظ‌کند.

مادّة 6: تصویب و اجرا

این آیین‌نامه مشتمل بر یک مقدمه، شش مادّه و شش تبصره در تاریخ 30/2/1394 به تصویب‌کمیسیون دائمی و مطابق مصوبۀ جلسة پنجم هیئت‌امنا (تبصرة 1 مادّة 3 آیین‌نامة‌کمیسیون دائمی) در تاریخ 13/3/1394 به تصویب هیئت‌امنای بنیاد ملّی نخبگان رسید و جایگزین آیین‌نامة «شناسایی و پشتیبانی از دانش‌آموختگان برتر دانشگاهی» (مصوّب هیئت‌امنای بنیاد ملّی نخبگان در تاریخ 12/9/1393) می‌شود و از تاریخ تصویب لازم‌الاجراست.

     تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد.
آدرس: هرمزگان - بندرعباس - انتهای رسالت شمالی - چهار راه بصیرت- بلوار افروز شهابی پور- بنیاد نخبگان استان هرمزگان

کد پستی: 79197-74741