بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
نام و نام خانوادگی: استاد محمد امین شکراللهی
 
سال تولد: 1343
 
محل تولد: بستک
 
محل زندگی: آلمان
 
رشته تحصیلی: کامپیوتر و ریاضیات
 
دانشگاه محل تحصیل: بن آلمان
 
دانشگاه محل خدمت: دانشگاه فدرال فناوری لوزان